Handhaving Overheid

Toezicht door (Semi-Publieke) Overheid

CMC heeft voor tal van instanties in de wereld van toezicht en handhaving gewerkt. Dit geldt zowel voor de centrale overheid (ministeries en landelijke inspecties), de decentrale overheid (provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten) maar ook voor de semi publieke overheid (pensioenfondsen, zorg, woningcorporaties e.d.).

Veel van ons onderzoek maakt gebruik van de door CMC ontwikkeld Tafel van Elf® ofwel T11®. Dit instrument geeft een integrale analyse van de oorzaken van naleving en overtreding van regels. Daarmee vormt het model een opstap voor het formuleren van een adequate handhavingsstrategie.

Daarnaast heeft CMC de methodiek van risico-analyse en prioritering van handhavingstaken verder uitgewerkt. Op algemeen niveau heeft dit vorm gekregen in de module MIM, management informatie matrix. Een MIM verschaft een overzicht van de belangrijkste aspecten van wetstaken en doelgroepen. Op basis hiervan kan men o.m. capaciteit aan afdelingen en taken toekennen. Daarnaast kan op basis van de T11 ook een IMPACT-Model worden samengesteld. Zij laat de samenhang tussen de verschillende analyse modulen zien en helpt de stap van analyse naar Plan van Aanpak meer vorm en diepgang te geven. 

De meeste waarde voor de praktijk van toezicht zijn onze ondersteuningstrajecten, waarmee we cd expertise van toezichthouders vergroten om systematische, riskbased, effectief toezicht te houden.
Zie onze folder.